Biển chiều – Đinh Cường
(sơn dầu trên giấy 16 x 18 in)

Đã đóng bình luận.