Để nhớ thời ở Dran – Đinh Cường
(sơn dầu trên giấy 14 x 20 in)

Đã đóng bình luận.