Họa bàn Kiều
Khắc gỗ – Tôn Thất Đào

Đã đóng bình luận.