Tranh Thanh Trí: Trương Chi Mỵ Nương

Posted: 12/12/2014 in Hội Họa, Thanh Trí


 
Nguồn: Tác giả gửi tranh

Đã đóng bình luận.