Tranh phố Hà Nội của Phạm Bình Chương

Posted: 20/09/2015 in Hội Họa, Phạm Bình Chương

Phạm Bình Chương


 
Nguồn: Nguyễn T. Long giới thiệu tranh tải xuống từ Internet

Đã đóng bình luận.