Vài bức tranh thiền của Khánh Trường: Đáo bỉ ngạn

Posted: 09/01/2012 in Hội Họa, Khánh Trường

Khánh Trường

This slideshow requires JavaScript.


Nguồn: Đinh Cường gửi tranh

Đã đóng bình luận.