Chiều tàn trên bãi Laguna

Posted: 09/01/2012 in Lê Quỳnh Mai, Thơ

Lê Quỳnh Mai
Gởi G. D. và Đặng Thơ Thơ của một chiều tàn dưới ánh tà dương Laguna


Chiều tàn trên bãi Laguna – Photo by Gerard Daniel

Tịch dương
tịch dương tà
thuyền chưa rời bến bóng lìa biển xanh
âm tròn
dương khuyết dần dần
ngày xa bãi đáp nguyệt cầm nơi đâu
buồn ta
mắt biển thay màu
yêu ai
ca khúc về đâu một đời
Trăng ơi
nửa mảnh trăng rời
có in nửa dấu mặt trời hay không
ta
còn nửa bóng nguyệt hồng
biết bao giờ động tùng dương kiếp này
uống đi!
liễu rũ cơn say
ngày mai còn mất
trang đài về đâu
uống cho say một cơn đau
mãi người xa cách nghìn trùng biển khơi
Tịch dương
tịch dương ơi
nguyệt tà vừa đến
thuyền rời bỏ ta
đường về nơi ấy có xa
anh về nơi ấy
dương tà
mình em.

Lê Quỳnh Mai
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.