Phật sống | Tứ khoái

Posted: 14/04/2012 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

Phật sống

Viết tặng các vị có ý định làm thiến sư, pháp sư, phật sư mà tôi đã gặp sau năm 1975

Chư huynh bàn về tu luyện
Đứa đại thừa, đứa tiểu thừa
Đứa nào cũng sắp thành Phật
Chỉ mình ta còn gươm khua

Đời này nói đến hơn thua
Biết bao giờ cho hết chuyện
Ta thấy chư huynh yêu chùa
Cũng là tự thân bảo hiểm

Nhưng tu như vậy còn kém
Biết khôn, lựa gốc bồ đề
(ngày xưa) có người tu hang Pắc Bó
Sau này thành Phật sướng ghê !

 

Tứ khoái

Ăn, ăn cho đã lúc thèm
Ngủ, ngủ cho sướng những đêm thức ròng
Yêu, cho đã lúc nằm không
Thải ra cho đã những lần bón, kiêng

Vài lời nhắn lão Tề Thiên
Tội chi không liệng vòng kiền Kim Cô?

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.