Mắt lệ giã từ

Posted: 29/08/2012 in Âm Nhạc, Hoàng Nhung, Văn Sơn Trường

Văn Sơn Trường

Nhạc và lời: Văn Sơn Trường; Tiếng hát: Hoàng Nhung

[Bản nhạc PDF]

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.