Em đừng mang theo

Posted: 27/10/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Trần Từ Duy

Trần Quang Lộc

>

Thơ: Trần Từ Duy; Trần Quang Lộc phổ nhạc và trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.