Lời vỗ về

Posted: 04/12/2012 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Vũ Thái Hòa


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và YouTube link

Đã đóng bình luận.