Tình em vẽ chân dung

Posted: 24/02/2013 in Âm Nhạc, Ý Lan, Châu Đình An

Châu Đình An

mask4

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tiếng hát: Ý Lan
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và âm bản mp3.

Đã đóng bình luận.