Đường về Banmê

Posted: 14/03/2013 in Âm Nhạc, Doãn Hương, Nguyễn Quyết Thắng


 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Doãn Hương
Slideshow: Doãn Vinh
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.