Tự tình

Posted: 06/04/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Vũ Thái Hòa


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.