Mầm sống mới trên thuyền | Cá chết

Posted: 27/04/2013 in Hội Họa, Nguyễn Phước

Nguyễn Phước

new_life_on_boat-nguyen_phuoc
Mầm sống mới trên thuyền – New Life on Boat (48 x 63 in) – Nguyễn Phước

dead_fish-nguyen_phuoc
Cá chết – Dead Fish (36 x 36 in) – Tranh mới nhất của Nguyễn Phước

Nguồn: Đinh Cường gửi tranh

Đã đóng bình luận.