Nhắn ai tình sầu

Posted: 06/05/2013 in Âm Nhạc, Diệu Hiền, Vũ Thái Hòa


Nhạc và lời: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube

Đã đóng bình luận.