Tạ tình

Posted: 07/09/2013 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An
Nhớ Cuồng Sĩ

canh_hac

Trên thinh không tiếng hạc buồn
Cô đơn trở giấc khơi nguồn nhớ nhung
Ngựa cuồng mỏi gối chồn chân
Nửa đêm vọng tiếng ngàn trùng khơi xa  
Gặp chi trong cõi ta bà
Không duyên cũng nợ dặm xa tìm về
Phù trần rũ sạch cơn mê
Tình chưa cạn đã vội về hư không?
Người mang theo chút bụi hồng
Để đêm khuya giữa thinh không hạc buồn.

Âu Thị Phục An
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.