9 bức tranh sơn dầu của Khoan Bảo Toàn » untitled_2-khoan_bao_toan

Posted: 11/01/2014 | Full size is 480 × 640 pixels

Untitled #2

Untitled #2 (1984)
Oil on canvas – Khoan Bảo Toàn

Đã đóng bình luận.