O thương

Posted: 01/01/2015 in Thơ, Yên Nhiên

Yên Nhiên
(noái đi cho tui mờng)

co_gai_hue_xua

o nớ làm thinh để mần chi
gặp nhau giả tảng ngó lơ đi
rứa là hơi chướng đó o nợ
cấy mặt dơn ​dơn ngó thiệt kì

mắt ngó nơi mô khôn ngó đay
tui kêu răng o lại chau mày
kêu tên o năm lần bảy lượt
dị quá đi thôi cứ mần đày

cấy dáng o đi tay đong đưa
dòm hoài chưa thỏa ngó chưa bưa
luôn cấy thói o ngồi chò hỏ
ăn hàng ngoài chợ tui cũng ưa

ai chê o dở dở ương ương
túi ngủ chùm hum chộ bắt thương
in tuồng có khi còn đấy mế
mược kệ ai chê tui cứ thương

ở chi một chắc tội rứa thê
rứa chơ đay một chắc đó tề
cơi chi ráp đại hai thành một
nì, chừ ưng khôn nói tui nghe

Yên Nhiên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.