Nét tranh Mai Thứ

Posted: 15/02/2015 in Hội Họa, Mai Thứ

Mai Thứ (1906-1980)

Nguồn: Đinh Cường giới thiệu và gửi tranh

Đã đóng bình luận.