Archive for the ‘Mai Thứ’ Category

Mai Thứ (1906-1980)

Nguồn: Đinh Cường giới thiệu và gửi tranh