Tranh Thanh Trí – Bồ câu biểu tượng hòa bình

Posted: 26/02/2015 in Hội Họa, Thanh Trí

Thanh Trí
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.