Chừng nào trốc gốc

Posted: 06/04/2015 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc
gởi TNT

tuong_dai_me_viet_nam_anh_hung

hoành tráng không tưởng nổi
khủng không chịu thấu
mấy cái tượng đ(è) ài lố nhố
lúc nhúc
[quê không thể tả]
mấy cái tượng đài nhồi nhét của cải
châu-báu-bạc-vàng
[xuống biển mò trai lên rừng đẵn gỗ quý]
xin(h) dâng người
dângngười
vậy mà có kẻ
dám đứng tè
dưới gốc

Sử Mặc
3/4/2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.