Nhớ thương Kỳ Thoại | Bài họa

Posted: 05/05/2015 in Hà Thúc Sinh, Thơ, Trần Văn Sơn

Hà Thúc Sinh | Trần Văn Sơn

ky_thoai

Nhớ thương Kỳ Thoại

14-7-1982 / 31-10-2014

Sớm nắng chiều mưa một cuộc đời
Nói cười mới đó đã xa rồi
Dễ quên con trẻ không mong mãi
Bền tưởng mẹ cha chẳng sống đời
Núi núi non non thần có tụ
Sông sông biển biển nước xuôi trôi (1)
Con ơi con hỡi băm hai tuổi
Sớm nắng chiều mưa một cuộc đời
__

(1) Cốt rắc trên núi và biển San Francisco
Hà Thúc Sinh

Bài họa

Gửi giác linh cháu KỲ THOẠI

Mệnh bạc ôi thôi một kiếp người
Đi, về chưa hẳn đã xa xôi
Kẻ gần trước mắt thân đơn chiếc
Người xa ngàn dặm bóng chung đôi
Tro cốt hòa tan thần khí đất
Phách hồn phiêu hốt hiển linh trời
Sống tròn đạo nghĩa ba hai tuổi
Mệnh bạc ôi thôi một kiếp người

Trần Văn Sơn
Nguồn: Trần Văn Sơn gửi

Đã đóng bình luận.