Người đi

Posted: 14/12/2015 in Thiếu Khanh, Thơ

Thiếu Khanh
người đi…
   bóng cũng theo người…

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Ừ…
thì người đã ra đi
Phất tay hất ngọn tóc thề ngó nghiêng
Ừ…
thì tình đã ra riêng
Trăm vui giữ lại
một phiền xẻ đôi
Bây giờ nói chuyện anh – tôi
Ngày xưa hoa bướm
xa rồi
mất tăm 
Nửa khuya nghe lạnh chỗ nằm
Ngày hun hút rộng
đêm thăm thẳm dài
Người đi
bóng cũng theo người
Đầu non ngăn ngắt
chân trời thênh thênh
Người về dấu cũ chân quen
Thì thôi
cứ lắng vào quên
nhẹ lòng.

Thiếu Khanh
(Nghìn Xưa Để Lại)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.