Nháynháy

Posted: 25/08/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

the_lovers-pablo_picasso
The lovers
Pablo Picasso

nháynháycon mắt điêu linh
nháynháykhoảngtrống
vô hình
vô tâm
nháyrâm
là cái ăn
nằm
một mình âmthiếu
hai mình hợp âm 
dương. như cung lên vút
tên
nháynháy tàn cuộc
miếu đền dở dang
nháynháy
cụ bị lầm than
miếng môi vạ vật
đùng đoàng lưu linh
nháynháy lànháy
rất
tình

Hoàng Xuân Sơn
17 fév. 2005
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.