Nắm đấm dành cho giặc phương Bắc

Posted: 14/12/2016 in Bùi Chí Vinh, Thơ

Bùi Chí Vinh

lighthouse_china_stamps

Bưu chính Trung cộng đã phát hành bộ tem “Trung Quốc hải đăng” thể hiện năm đèn biển xây dựng trên năm bãi đá Châu Viên, Gạc Ma, Su Bi, Chữ Thập, Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đây là kế hoạch hợp thức hóa việc sáp nhập dần dần lãnh thổ thuộc địa theo kiểu “tằm ăn lá” quen thuộc của bọn xâm lược phương Bắc. Bài thơ ngắn sau đây như một nắm đấm đánh phủ đầu kế hoạch “phản kế hoạch” đó… (BCV)

Dùng một bộ tem để dò dẫm chủ quyền
“Trung Quốc hải đăng” rọi đèn khiêu chiến
Su Bi, Vành Khăn, Gạc Ma, Chữ Thập, Châu Viên
Như năm ngón tay đứt rời khỏi biển

Máu có chảy mới làm nên văn hiến
Không thể ngồi yên mơ huyền thoại Bạch Đằng
Những lính già từng rửa tay gác kiếm
Rất sẵn sàng lập lại chuyện Nguyên Phong! [*]

14-12-2016
Bùi Chí Vinh

[*] Nguyên Phong là niên hiệu của vua Trần Thái Tông. Niên hiệu Nguyên Phong thứ Bảy (1258) là mốc lịch sử ghi cuộc kháng chiến thành công chống Nguyên Mông. Sau này vua Trần Nhân Tông đã làm thơ ca ngợi:

Bạch đầu quân sĩ tại,
Vãng vãng thuyết Nguyên Phong.

Lính bạc đầu còn đó,
Kể mãi chuyện Nguyên Phong
.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.