Không gian hạm

Posted: 03/03/2017 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

ana_ivanovic

trên sân

gió thổi bay váy nàng cũn cỡn
chiếc gậy tung hoành trên sân
bóng thì tròn
chân giày xỏ ngang
nàng mặt dọc

ngăn ngắn

những chai nước ngọt mini
bọn người lùn mã tử
trong thế hệ của thần đồng
ba la thần tượng
chỉ có loài trùn
cao hơn mặt đất

bila hault

bạn bảo tiệm rượu đương sale
nhanh tay bợ về
chẩu chẩu
sợ để lâu
mât rầu quên đỏ

bài

bộ dạng nường
giống con nọc đượng
bài tới xới bài cào
bới tài ầm ầm
con
mỏ nhọn

hộ khẩu

CM trong xó ngách
cờ mờ trổ lông nách
hắc ín bôi nhựa đường
cái hủ lô tách bạch

chúng na một nồi cơm
quậy nát bét thành cháo
chúng tở mở reo hò
chia nhau rừng bát nháo

cựu thù

bên ngoài tầm đạn
tôi bắn trúng bạn
sức người có hạn
sức thơ vô hạn*

Sử Mặc
17 tháng 2/2017

(*) Nguyễn Chí Thiện

Đã đóng bình luận.