Một phần tỉ

Posted: 20/07/2017 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung
Tưởng nhớ Lưu Hiểu Ba (1955-2017)

Tàu có hơn một tỉ dân Trung Hoa
có chỉ một Lưu Hiểu Ba
chỉ một Lưu Hiểu Ba
một Lưu Hiểu Ba
Lưu Hiểu Ba
Hiểu Ba

Có thể có nhiều Lưu Hà

nhưng chỉ có một Lưu Hiểu Ba
chỉ có một Lưu Hiểu Ba
có một Lưu Hiểu Ba
một Lưu Hiểu Ba

vĩnh viễn Lưu Hà
là chỗ dựa tình yêu

Lưu Hiểu Ba
Hiểu Ba

Tàu có hơn một tỉ dân Trung Hoa
có chỉ một Lưu Hiểu Ba
chỉ có một Lưu Hiểu Ba

Nguyễn Hàn Chung
July 14.2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.