Trưng tập

Posted: 22/08/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


The mad poet
Hokusai

tôi viết rỉ rả như cò mổ
có khi hung lên như loài tạp ăn
câu chữ lướt qua vội quơ về máng
khi tôi nói về con heo
thiên hạ đang lẩm nhẩm một mùa thái bình
thịnh trị những cơn núng nính thời đại
điều có nghĩa cuộc đời hãy còn thơ
với mộng tình di hoạt
một con heo lòng ứng biến. và nhạy cảm
xin đừng nhợn với từ dung tục
con heo có tội tình gì
so với bọn người lòng ma dạ quỷ 
hãy biết yêu loài thú từng ơn nghĩa với đời
chia đều nhục thể
người thì bạc ác vô ơn
còn hơn điều ví von thú tánh
thú tánh nhơn tánh thuỷ tánh không tánh
àtánh không
hốc mắt biện trù
phương trình thu nghiệm của những rảnh rỗi
nằm không

Hoàng Xuân Sơn
13,14 tháng sáu 2015
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.