Thoát

Posted: 23/11/2017 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

đừng nói với tôi các anh đã thoát khỏi nạn mù chữ của kẻ cầm cờ đỏ
không hiểu tại sao lương tri quý vị [muôn đời] khờ khạo trước cái bóng chàm bàm nô dịch
có thể ai cũng muốn [che dấu] sự ngu muội của mình
là bình phong của kẻ khác
trí thức ôi trí thức
khi một đời mê mê sờ dế quỷ 
người này cố tình mà mắt kẻ khác nên cái ác vẫn đồng sự đồng tình
đồng lõa trên từng mũi đinh
rịt chặt áo quan đồng loại
xin đừng đeo mặt nạ tự sướng
đậy điệm tội ác lớn nhất là sự đánh lận tri thức
hãy cố gắng thoát khỏi lưng quần dải rút
đứng thẳng làm người trên hai chân
hãy chăm chút tình người
không phải bằng sự sám hối của miếng ăn
mà bằng cuộc đồng hành
tính nhân văn ngời sáng

Hoàng Xuân Sơn
9 nov. 2017
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.