Khu mật xứ | Đầu năm

Posted: 20/02/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

Khu mật xứ

khuya
vẫn ngồi chong
giao thừa
lên nhang cúng phật
lạy mùa linh thiêng
chú. niệm
ôngbàtổtiên
chị
em
trong cõi tham thiền miên du 
cha nghiêng ảnh sóng
mẹ. bù
chút con thua lỗ
từ du di
đời
nửa khuya lấp lóa
chỗ
ngồi
mê xuân chép. loáng
vực
đồi
tương tranh

(ở giữa Đinh Dậu/Mậu Tuất)

 

Đầu năm
thả hết chuông vào mõ
nghe âm lịch vang rền

 
cứ ru rú ở trong nhà
[lạnh quá]
lâu ngày thành một quả cà héo khô
[hết đường tương chao]
thưa em. tôi thiệt hồ đồ
[thiệt giả gì nữa]
nhìn con cẩu mộc
tưởng gà cồ bay

[à àchó ăn đá gà ăn muối]
thong manh cũng tại xứ này

(Tết Mậu Tuất 2018)

Hoàng Xuân Sơn
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.