Tửu xuân ca

Posted: 09/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

rượu hồng
đã rót thôi nôi *
chờ khi quang gióng
rạng trời minh thi
câu thơ. đẹp
ở giữa thì
xuân phơi phới
tặng hồng nghi cho lời 
tiếng kêu thầm của
à ơi
tình yêu lạc phẩm
gọi
mời
ôn nhu
xin người
đừng ngại sương thu
đưa nhau về chốn trầm phù
bến vui
một mai
nắng rót luân hồi
rượu hồng lại nhắp
từ ngôi ngổi
tình

Hoàng Xuân Sơn
mồng một tết mậu tuất

(*) Rượu Hồng Đã Rót – Luân Hoán

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.