Bốc sư

Posted: 23/04/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
mừng Võ Kỳ Điền an nhiên tự tại


Nhà văn Võ Kỳ Điền

trái tim
sờ
cái mu rùa
mình nhìn mình rõ
phân bua chuyện đời
chạy liền liền
một cuộc chơi
sá gì hư ảo
khúc nôi mộng thường 
lật bề trái
chăm
nụ hường
tình còn máy động
âm
dương
miệt mài

Hoàng Xuân Sơn
mười chín tháng tư, 2018
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.