Ngôn ngữ tiếng Việt từ hang Pắc Bó

Posted: 24/05/2018 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.