Archive for the ‘Babui’ Category

Tranh không lời

Posted: 26/03/2021 in Babui, Biếm Họa

Babui
Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Cụ đồ Canh Tý

Posted: 24/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Tranh không lời

Posted: 17/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui

Tranh được ” Special Mention Diploma ” năm 2008 ở Azerbaizan.


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Ốc đảo

Posted: 07/01/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Bọ 4T

Posted: 27/12/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Nhà văn Ngô Thế Vinh chuyển

Xóm nghèo

Posted: 23/12/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Tranh không lời

Posted: 19/12/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Tranh không lời

Posted: 13/11/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Nước S.O.S

Posted: 21/10/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Ngư ông

Posted: 14/10/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Mục đồng

Posted: 07/10/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Tranh không lời

Posted: 20/08/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Babui


Biếm họa của babui

Nguồn: Tác giả gửi

Bộ 4 tốt

Posted: 19/07/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi