Cảm ơn những bàn tay nhân ái trong mùa đại dịch Covid-19

Posted: 18/05/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.