Nỗi ô nhục mất nước ở bãi Tư Chính

Posted: 22/07/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.