Cánh Diều mượn gió bẻ măng

Posted: 16/10/2020 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.