Đồng bào Miền Nam luôn ghi ơn các Anh

Posted: 28/10/2019 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.