Viết cho ngày 10/6/2018

Posted: 11/06/2018 in Song Anh, Thơ

Song Anh

sự thực là dân
đã biết xuống đường
biểu tình
hô vang khẩu hiệu
đã đảo đảng cộng sản bán nước

sự thực là dân
đã vượt qua nỗi sợ hãi
tràn ngập khắp nẻo đường
trên cả nước
chỉ đích danh bọn bè lũ tay sai bán nước

sự thật là
hồi chuông cảnh báo đã gióng lên
nước là dân
đẩy thuyền đi là nước
lật thuyền cũng là nước
ngày tàn của cộng sản đang tới

sự thực là
có ngày hôm nay
ắt phải có ngày mai
hôm nay là hàng ngàn người
ngày mai sẽ là hàng triệu người
lòng dân đang sục sôi căm hờn
quyết vùng lên
quét sạch bè lũ cướp đất
bọn tay sai bán nước
hại dân

sự thật là
lịch sử nào không viết bằng máu
máu của người dân hôm nay đã đổ xuống
và máu sẽ còn tiếp tục đổ xuống
cho ngày mai
vì thế hệ mai sau

Song Anh
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.