Thơ khục khặc

Posted: 07/09/2018 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn
hỏi thăm các bác


The poet
Marc Chagall

nghe mình nhang nhác
điệu con sâu kèn
tấu qua miệng phổi
biến thành cơn hen

hỏi thăm các các
có đặng an khang?
mình giờ chậm lụt
từ thở tới than

nhà máy sập cửa
mình đứng sắp hàng
chờ nghe củi lửa
bộn phần đa đoan

hóa ra các bác
mần thơ như hát
mình thiệt hổ ngươi
ù ù cạc cạc
kinh niên nhợt nhạt
thêm cái bịnh lười
chữ cắn làm đôi
không bằng cắc bạc
nên tự phát lạc
đi chỗ khác chơi
khặc. khặc. khặc. khặc.

Hoàng Xuân Sơn
tháng chín 2018
[kẹt giỏ mần thơ, viết bậy]
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.