Chỉ bộ đảng Ba Đình tuyên thệ nhất thể hoá

Posted: 29/10/2018 in Babui, Biếm Họa

Babui


Biếm họa của Babui

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.