Tiếng súng chào…

Posted: 16/11/2018 in Hoa Nguyên, Thơ

Hoa Nguyên

Qua nghĩa trang xin chào kính
Buổi sáng sương phơi lãng đãng ngậm ngùi
Đất khổ chôn thân bao người lính
Chòm cây xanh trong sớm rụng bồi hồi

Tiếng gió reo thay nhạc quân hành
Mồ trận địa thay đã cỏ xanh
Không gian vẫn là không gian ấy
Ta với người ai bước đi nhanh

Hỡi những linh hồn bạn hữu
Sẽ đón ta về nương náu chung
Thấy tấm bia đề trùng năm cùng tuổi
Ta với người có ai trẻ trung

Những bia mộ mừng mừng tủi tủi
Mới ngày qua chinh chiến cùng nhau
Định mệnh vẽ vời đường đi tới
Tìm với nghìn trùng ta nơi đâu

Hồn muôn năm cũ mỗi phương nào
Có thấy ta về trắng mái đầu
Trong mỗi mơ hồ nghe thiên cổ
Nỉ non tiếng dế buồn canh thâu

Tìm đồng đội lạ lùng cổ miếu
Rải rác nơi đây mỗi nấm mồ
Gió thổi vi vu kèn truy điệu
Tiếng vọng vào âm vực như.. mơ!

Tiếng súng chào từ cõi thiên thu
Đưa ta về nơi chẳng oán thù
Đã thấy cơ man tình huynh đệ
Hồn nhiên cười trên những chiến hào

Hoa Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.