Ào | Hơn 50 năm gặp lại Lê Viết Võ

Posted: 08/01/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


The poet
Marc Chagall

Ào

nằm (lạo) xạo một lúc chơi
bỗng nghe diện mạo
lào xào
trăng
hoa
em ơi chiều nhọc nắng lòa
cái sân muốn trợt
cái tòa muốn xiêu
mình thì cứ đứng phiêu phiêu
nghe gió máy
thổi ít nhiều lân la
một là giáp mặt người ta
hai là lẳng lặng
tà tà rút
lui

 

Hơn 50 năm gặp lại Lê Viết Võ

Mừng bạn còn sức vóc
Vẫn ra quân cợt đùa
Trên luống đời lổm ngổm
Trước sau vẫn là vua
An bề riêng một cõi
Mừng bạn mừng tôi già
Tiếng khánh chiều ngân đẹp
Cười hả hả ha ha

Hoàng Xuân Sơn
Tháng giêng 2019 ở San José
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.