Song ẩm cùng Vũ quân

Posted: 17/01/2019 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn


Từ trái: Hoàng Xuân Sơn và Vũ Hoàng Thư

Cưa đôi
Cưa đôi
Cưa đôi
Cưa đôi là nết của người
Ở không
Bệnh là bệnh thiệt trong lòng
Cũng ráng gượng dậy
A tòng cho bui 
Mược tình trời đất ui ui
Bệnh thì cứ bệnh
Mình vui cứ mình

Hoàng Xuân Sơn
Cali 12 jan. 2019
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Đã đóng bình luận.