Nghĩ cạn sau giao thừa

Posted: 08/02/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Đốt một nén nhang không khói
gửi về đất tổ quê cha
nắm đất im lìm không nói
mà nghe nghèn nghẹn âm ba

Con người sinh ra từ đất
thì sẽ trở về đất thôi
nếu như không về với đất
thì cũng theo dòng nước trôi

Những ai u mê ám chướng
cam tâm làm hại giống nòi
một mai trước khi về đất
nói gì cũng muộn mà thôi

Những tượng những bia công tích
vì sao vinh hiển muôn đời
biết bao công hầu khanh tướng
trên mồ dăm chiếc lá rơi

Nguyễn Hàn Chung
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.