Tình nhân chân chính

Posted: 21/02/2019 in Thơ, Đỗ Quyên

Đỗ Quyên


Lovers
Rene Magritte

Những ngày này
Mọi năm
Họ đón lễ tình nhân kiểu rất riêng
Liên tiếp bởi các lần lỡ hẹn
Rồi chàng tặng nàng những vần thơ ai oán
Khiến các lời xót xa nàng chảy đến tim chàng

Không lỡ hẹn chẳng nên tình nhân
Tình nhân lớn theo từng lần lỡ hẹn

Họ đã không còn lỡ hẹn
Năm nay
Thôi là tình nhân của nhau
Từ đây

Mỗi người sẽ đến hẹn
Với người tình của mình
Năm nay và từ đây
Lễ tình nhân đầu tiên thiếu một cặp đôi
Chân chính

Đỗ Quyên
Vancouver – Valentines’s Day 2019
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.