Vĩnh biệt Lý Tống

Posted: 24/04/2019 in Lê Xuân Nhuận, Thơ

Lê Xuân Nhuận


Lý Tống (1945-2019)

Lý Tống thương yêu, Lý Tống ơi,
Âm Dương hai nẻo cách nhau rồi!
Từ nay khép lại trong hùng-sử
Một thuở hiên-ngang giữa cuộc đời.

Em đã tung-hoành thỏa chí trai,
Trọn đời nợ nước trĩu hai vai,
Xông-pha nguy-hiểm liều thân sống:
Đảm-lược trên đời dễ mấy ai?

Em đã hy-sinh thế mọi người
Đối-đầu giặc dữ khắp trần-ai:
Kẻ thù là của toàn Nhân-Loại –
Thế-Giới chơi chung một ván bài.

Thất-thế nhất-thời: cảnh-huống chung.
Ai đem thành/bại luận anh-hùng?
Em nên hãnh-diện vì em đã
Giữ trọn lời thề với kiếm+cung.

Em hãy nằm yên nghỉ thảnh-thơi!
Sau em sẽ có biết bao người
Đứng lên tiếp-nối con Đường Sáng:
Chính-Nghĩa bao giờ cũng thắng thôi!

Lê Xuân Nhuận
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.