Thơ trả lời bạn

Posted: 21/05/2019 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

Mi nói vì sao khi chết
không đem xác về Việt Nam
mi nói cho tau hay thử
tau mới biết mi không hờn

Tau muốn đem về lắm chớ
sẽ được nằm gần ông bà
thanh minh tế thu tháng chạp
thế nào cũng có hương hoa

Dù không cắm ngay trên mộ
mùi hương lan tỏa chan hòa
bà con mình luôn đùm túm
họ đâu nỡ chừa tau ra

Tau nói, mà thôi không nói
nói ra tau sợ khóc òa
cóc chết quay đầu về núi
huống hồ chi con người ta

Nhưng muốn khi về cát bụi
nhúm tro rải rắc giang hà
được bơi với sông với biển
cút quàu* với bạn ma da

Về nghe bà con viếng mộ
nhỏ to những chuyện căm hờn
tau biết tánh tau rất nóng
không chừng tau tái lên cơn

Thôi tau chịu hèn lần nữa
hèn luôn cả xác lẫn hồn
tau muốn đi cho khuất mắt
bởi biết không làm gì hơn

Sống tàn đời nơi viễn xứ
Chết mang chi về quê nhà
tau còn đôi câu lữ thứ
khát lắm không hề tiêu ma

Thơ này không hậu hiện đại
chỉ có vần vè nôm na
miễn bạn thấu lòng tri kỷ
bắt bẻ làm gì nữa cha!

Nguyễn Hàn Chung

* cút quàu: phương ngữ Quảng Nam của người lớn dùng để đùa giỡn với trẻ con còn nằm nôi chưa bỏ bú.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.